Trung Tâm Việt Mam

by Đại học Trường Vinh
Trung Tâm Việt Mam

Phụ trách:
Phụ trách chính: TS. Andy Hoàng  (andyvn@mail.cjcu.edu.tw)
Hỗ trợ quản lý: Ngô Tú Quân

Email chính: vec.cjcu@gmail.com
Tel: +886-6-278-5123 ext 1738