Chương trình Đào Tạo

by Đại học Trường Vinh
Chương trình Đào Tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

THU HÚT SINH VIÊN QUỐC TẾ

CẤP BẬC ĐẠI HỌC

+ Quản trị kinh doanh
+ Kinh doanh quốc tế
+ Kế toán và tài chính
+ Quản lý và phát triển đất
+ Quản lý giao thông hàng hải và hàng không
+ Quản lý thực phẩm và du lịch
+ Quản lý công nghệ
+ Quản lý kinh doanh và tài chính quốc tế 
+ Tài chính bất động sản
+ Quản lý thông tin
+ Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin
+ Thiết kế nội dung kỹ thuật số+ Phát triển bền vững 
+ Quản lý chăm sóc sức khỏe
+ Điều dưỡng
+ Khoa học sức khỏe và dinh dưỡng
+ Công nghệ sinh
 + Tâm lý sức khỏe
+ Công nghiệp y tế
+ Chăm sóc sức khỏe và xã hội học y tế
+ Truyền thông đa phương tiện
+ Biên phiên dịch
+ Công tác xã hội
+ Triết học và tôn giáo
+Thần học

CẤP BẬC THẠC SỸ VÀ TIẾN SỸ 

+Thạc sỹ/tiến sỹ quản trị kinh doanh quốc tế
+Thạc sỹ kinh doanh quốc tế
+Thạc sỹ kế toán tài chính
+Thạc sỹ quản lý và phát triển đất.
+ Thạc sỹ Khoa học y tế
+ Thạc sỹ biên phiên dịch
+ Thạc sỹ công tác xã hội
+ Thạc sỹ quản lý thông tin
+ Thạc sỹ tôn giáo học.